การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุบประสิทธิภาพในการปฏบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลุกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เผยแพร่เอกสารมหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 ผลการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2560 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด :: สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 :: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 :: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 :: สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 :: หนังสือ ที่ สบ0017.5/ว3013 

Please reload

หนังสือแจ้งเวียน

แจ้งเบาะแสการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสระบุรี

โทร 036-220439 หรือสายด่วน 1567  E-mail : anticor.srb@gmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now