กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Unit

นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางณัฐชนก ระพีพัฒนชลธาร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวพนิดา โคติเวช

พนักงานทรัพยากบุคคล

นางสาวอุษณี พรมรุ่งโรจน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุรัชนี เรืองอุบล

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

Please reload