ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 

เมื่อวันที่ 21 - 22 กันยายน 2560 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสระบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดสมรรถนะในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสระบุรี “Leadership in Thailand 4.0” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ มวกเหล็กพาราไดซ์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายชรัส  บุญณสะ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว

เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.  สำนักงานจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ณ ห้องสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการกล่าว รายงานการประชุม  และเวลา 13.00 น. ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  “โครงการบริหารจัดการน้ำและรักษามลภาวะสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำโครงการแก้มลิงทะเลสาบบ้านหมอ ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ  และ โครงการขยายผลผลิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตามรอยพ่อ แบบพอเพียง)กิจกรรมการก่อสร้างศูนย์สมุนไพรแบบครบวงจร ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดสระบุรี

ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี 

ประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชขังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 

จัดโครงการสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังการทุจริตระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

Please reload

ข่าวสาร

แจ้งเบาะแสการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสระบุรี

โทร 036-220439 หรือสายด่วน 1567  E-mail : anticor.srb@gmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now